top of page
3B9A9929.jpg

STARTA

cirkulär stadsodling logo
Cirkulär stadsodling spade

KOM IGÅNG
 

Förberedelser, plats och planering

Cirkulär stadsolding Lena Granefelt 2

CHEcKLISTA
-måste ha

Nycklar för att lyckas

Cirkulär stadsodling pengar

Affärsmodeller och organisation

Finansiering, uppbyggnad och driftKOM IGÅNG
 

Att starta en cirkulär stadsodling kräver en del förberedelser.
 

Dels behövs en plan för plats, odlingsmetod, växtval och team, dels för affärsmodell, samarbetsaktörer och hur det egna företaget/organisationen ska fungera.

En lämplig plats kan vara allt från ett hustak, en gräsmatta, en park eller en bortglömd äng till en grusplan eller till och med en asfalterad parkeringsyta. Platsen behöver alltså inte vara perfekt från början, tanken är att omvandla och generera nytta på en "död" oanvänd yta i eller i nära anslutning till en stad. Plats och förutsättningar avgör dock vilka odlingsmetoder som är lämpliga och vilken infrastruktur som krävs. Viktigt att ha i åtanke är att ett högt staket kan behöva anläggas - vilket kräver bygglov. Designen av bäddar avgörs delvis av faktorer som väderstreck, markens lutning och eventuell skuggning av omkringliggande träd eller byggnader.CHECKLISTA - MÅSTE HA
 

Checklista för en cirkulär stadsodling:

 • En odlingsbar yta om minst 500 kvadratmeter, men gärna mer

 • Tillgång till el

 • Tillgång till vatten

 • Lämpligt bevattningssystem

 • Tillgång till toaletter

 • Tillgång till sophantering

 • Förråd eller annan torr och låsbar förvaringsplats

 • Tillgång till förodlingsutrymmen och infrastruktur

 • Tillgång till lokalt organiskt material, svinnflöden och återbruk

 • Jord - näringsrik trädgårdsjord, gärna baserad på ovan

 • Verktyg, redskap och maskiner

 • Staket kan behövas, H: cirka 1,5–2 meter, som hindrar oinbjudna djur och människor

 • Växthus är värdefullt, men är inget krav. (Större växthus än 15 kvm kräver bygglov)

 • Verksamhetsanmälan till Länsstyrelsen

 • Eventuell verksamhetsanmälan till kommunen

 • Plan för skadedjursbekämpning

 • Bilda en förening eller ett företag, alternativt integrera i befintlig organisation

 • Avtal med fastighetsägare – privat eller kommunal

 • Lokala samarbetspartners

 • Egen transportlösning eller inköpta tjänsterAFFÄRSMODELLER OCH ORGANISATION
 

Verksamhetens uppbyggnad och drift avgör långsiktigheten och den ekonomiska hållbarheten

Att skapa en cirkulär stadsodling kräver god planering av ekonomi, uppbyggnad och drift. En fråga många ställer är: Hur många kilo grönsaker kan man förvänta sig på en specifik yta? Eftersom många faktorer spelar in är det omöjligt att garantera en viss mängd skörd, vilket är bra att tänka på redan från start. Bäst är att inte förvänta sig något i början, utan istället göra en utvärdering efter första odlingssäsongen. Samtidigt är det viktigt att planera ytan, typ av växter, växtföljd och skörd efter bästa förmåga.

 

Några storleksrelaterade fakta:

En rimlig minsta årsbudget vid uppstart för inköp, etablering, konsulttjänster och personalkostnader är cirka 1,5 - 2 miljoner kronor. Men allt hänger på hur mycket svinn och återbruk man lyckas bygga upp odlingen med, liksom hur den interna kompetensen ser ut.

För odlingens uppbyggnad och finansiering krävs en plan för hur skörden ska användas. Ska den gå till egen verksamhet, till exempel café eller restaurang, eller säljas till privatpersoner eller till andra lokala verksamheter?

Då det är en utmaning att finansiera verksamheten på enbart försäljning av grönsaker, kryddor och/eller blommor är det viktigt att planera för flera samhällsnyttor, tjänster och affärsmöjligheter. Alternativt kan flera parter samverka i finansieringen med stödmedel: verksamheten, kommunen och lokalt näringsliv.

Personalfrågan är central. En projektledare behöver planera årets odling och hantera inköp och försådder, försäljning, logistik och senare fördela arbetsuppgifter och se till att odlingen fungerar. Räkna med full arbetstid från februari till november/december. 

 

Odlingen kräver sedan fysisk arbetskraft från tidig vår, hela sommaren och långt in på hösten. Tänk på att odlingsåret ser olika ut i olika delar av landet och delvis beror på växthus. Skaffa därför information om lokala förutsättningar.

En cirkulär stadsodling medför såväl fasta som löpande kostnader.

Kostnader att räkna med:

- Hyra av mark och lokaler

- Vatten

- El

- Sophantering

- Löner för minst 1,5-2 personer. (Storleken och ambitionerna med odlingen avgör)

- Frön, plantor, förpackningar, förbrukningsmaterial

- Transporter

- Eventuellt avtal med skadedjursbekämpare alternativt egna certifieringar

- Eventuella avgifter från t ex Länsstyrelsen och kommunens livsmedelstillsyn

- Verktyg, maskiner, insatsvaror

- Jord, såvida den inte skapas av organiskt material på plats

- Bevattningssystem

- Växthus, såvida det ska ingå i verksamheten

- Förrådslösning

- Staket vid behov, kräver bygglov

- Infrastruktur för arbetsytor, tvättstation

- Eventuellt konstruktion för odlingsbäddar

Förslag på affärsmodeller och tjänster

Beroende på ambition, kompetens och platsens möjligheter kan verksamheten fungera året om. I regel handlar det om att koppla andra tjänster till odlingen och dess försäljning av grönsaker och/eller blommor.

Några idéer:

 • Hälso- och friskvårdstjänster, trädgårdsterapi, arbetsträning, praktikplatser

 • Utbildnings- och kursverksamhet för både barn och vuxna. Språkutveckling

 • Evenemangs- och café/restaurangverksamhet. Gärna i kombination med utomhuskök

 • Handelsträdgård. Till exempel outlet av räddade växter eller egna plantor

 • Lokala trädgårdstjänster med skötsel av andras trädgårdar, parker eller andra utemiljöer

 • Skötsel av närbelägna innemiljöer

Cirkulär stadsodling affärsmodeller
Gula hallon cirkulär stadsodling

DREAMTEAMDREAMTEAM
 

Ett drömteam kan se ut på många olika sätt, allt beror på odlingens storlek och vilka affärsmodeller/kringtjänster som kopplas till den.

Vi är övertygade om att alla kan odla, därför krävs inte en utbildad trädgårdsmästare eller grönsaksodlare för att kunna sköta en cirkulär stadsodling. Däremot är det nödvändigt med förkunskaper om jord, växtsorter och odlingsmetoder liksom ett händigt sinne samt näsa för affärer. 

 

Bemanning

En odling om 500 kvadratmeter bör bemannas av minst två personer som under de mest arbetsintensiva månaderna, mellan april och oktober, kan sköta daglig drift, planering, kunder och kringtjänster. Dessa två bör ha odlingsvana och vara händiga, eftersom det alltid finns något som behöver lagas eller byggas. En av dessa två bör vara projektledare och ha övergripande ansvar. En person behöver även delvis under vintertid ha möjlighet för planering, inköp och andra administrativa frågor.

 

I övrigt kan ett drömlag med fördel bestå av personer som har en eller flera av exempelvis följande kompetenser:

 • Snickare

 • Kock

 • Trädgårdsterapeut

 • Pedagog

 • Evenemangskoordinator

Större odlingar än 500 kvm eller en plats med höga aktivitetsambitioner kan komma att behöva ytterligare arbetskraft och kompetens. Oavsett hur sammansättningen av teamet ser ut, så behöver dessa vara prestigelösa "doers" då det alltid finns att göra!

bottom of page